Lühiajaline õppimine kuni aastaks

Kuni aastase õppimise puhul tuleb taotleda endale viibimisalus. Tavapäraselt taotletakse endale pikaajaline viisa, mis võimaldab viibida Eestis kuni 365 päeva 12 kuu jooksul. Pikaajalist viisat saab taotleda enne Eestisse tulekut ainult Eesti välisesinduses, kus menetletakse viisataotlusi (kontrollida saab esinduste nimekirja välisministeeriumi kodulehelt http://vm.ee/et/viisataotlusi-menetlevad-eesti-valisesindused). 

Pikaajalise viisa taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 • Täidetud ja allkirjastatud pikaajalise viisa taotlusankeet
 • üks värvifoto mõõtmetega 40x50mm (tehakse kohapeal)
 • taotleja kehtiv reisidokument
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti
 • viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulude kandmist tõendavad dokumendid
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a Ukraina ja Valgevene kodanikud)

Riigilõiv sellise toimingu eest on 80 €.

Pikem õppimine

Vastavalt Eesti Välismaalaste seadusele võib välismaalasele väljastada elamisloa õppimiseks. Selline elamisluba on eesmärgiga tulla Eestisse õppima. Elamisluba õppimiseks saab taotleda juba enne Eestisse tulekut Eesti välisesindusest, kus menetletakse viisataotlusi. Eestis olles on võimalik esitada elamisloa taotlus Politsei- ja Piirivalveametile. Eelnevalt tuleb broneerida vastuvõtuaeg teenindusse: https://broneering.politsei.ee/ ning tulla broneeritud ajal esitama taotlust. Taotlus tuleb esitada isiklikult ning ei ole võimalik esitada esindaja kaudu. Elamisluba väljastatakse õppimise nominaalajaks, kuid mitte pikemaks, kui 5 aastaks.

Taotlemisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:

 • taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud,
 • teil on piisav legaalne sissetulekut Eestis äraelamiseks ja
 • ravikulukindlustuse leping;

Andmed lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta,

• isikut tõendav dokument;

• 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;

• riigilõivu tasumist tõendav dokument;

Õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kutse võib õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitada PPA-le e-maili teel (ppa@politsei.ee) või posti teel (Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn).

Peale taotluse esitamist Eesti välisesinduses, saadetakse dokumendid Eestisse Politsei- ja Piirivalveametile, kus taotlus võetakse menetlusse. Otsus elamisloa saamise kohta tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse menetlusse võtmisest või viimaste puuduste kõrvaldamisest. Peale positiivse otsuse tegemist trükitakse välismaalasele elamisloa kaart, mis saadetakse Eesti välisesindusse. Välismaalane saab dokumendi saatkonda jõudmisest teate ning peale seda on võimalik dokument saatkonnast kätte saada.

Kui välismaalane on märkinud väljastuskohaks Eesti Politsei- ja Piirivalveameti teeninduse ja saab e-kirja teel teate: elamisloakaardi väljastamine, siis on aeg tulla dokumendile järgi.

OLULINE MEELES PIDADA!

Elamisloa üldtingimused peavad olema terve elamisloa kehtivuse aja täidetud:

 1. Eestisse elama asumise eesmärgi põhjendatus. Tähtajalise elamisloa õppimiseks eesmärk on tulla Eestisse õppima konkreetses õppeasutuses ning antud eesmärk peab olema täidetud kogu elamisloa kehtivuse vältel. Üliõpilane on kohustatud õppima täiskoormusel.
 2. tegelik elukoht Eestis. Peale elamisloa saamist on kohustus registreerida elukoht Eesti rahvastikuregistris (kui elamisluba on saadud kätte välisriigis olles, siis 1 kuu jooksul alates riiki elamisloa alusel esmakordsest saabumisest);
 3. piisav legaalne sissetulek, mis võimaldaks välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis. Välismaalasel peab terve elamisloa omamise ajal olema sissetulek, millest Eestis ära elada.
 4. Kindlustuskaitse
  • ravikulukindlustuse leping või riiklik ravikindlustus

Antud üldtingimustest kasvõi ühe tingimuse mittetäitmine on alus elamisloa tühistamiseks.

Perekonna siia toomine

Üliõpilane võib kutsuda kaasa ka oma abikaasa või alaealised lapsed, kuid siin peab kindlasti arvestama, et sellega kaasnevad üliõpilasele endale kutsuja kohustused:

(1) Kutsuja on kohustatud kontrollima, et tema poolt Eestisse kutsutud välismaalasel oleks Eestis viibimiseks seaduslik alus.

(2) Kutsuja on kohustatud võtma välismaalase Eestis vastu, tagama tema majutamise ning kandma välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud.

Perekonna kaasa kutsumisel peab üliõpilane kindlasti arvestama, et üliõpilasel on kohustus oma peret üleval pidada. Pereliikmed võivad taotleda viisat või tähtajalist elamisluba samaaegselt koos üliõpilasega. Perekonnaliikmete viibimisaluste pikkus ei tohi olla pikem, kui õpilasel.

Lisaküsimuste tekkimisel palume saata oma küsimused migrationadvice@politsei.ee või helistada E-R 9-15 (Eesti aja järgi) 612 3500.