Juhtimine

Tallinna Balletikool juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kutseõppeasutuse seadusest, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest, kutseharidusstandardist jt õigusaktidest.

Kooli igapäevast tegevust juhib direktor. Direktori ülesandeks on tagada kooli tulemuslik töö vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele.
Asedirektori ülesanne on planeerida ja korraldada õppe- ja kasvatustöö ning tagada selle kvaliteet.
Kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

Finants- ja haldusjuhi ülesandeks on kooli rahaliste vahendite ja materjaalsete vahendite seaduspärane kasutamine.

Kooli õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus, mis tegutseb põhikirja alusel.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on moodustatud kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu nõunike kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

JUHTKOND 
Kaie Kõrb - direktor

Liina-Liis Liiv-Toome - asedirektor

Tia Kuuskmann-finants- ja haldusjuht

Helina Alliksaar- juhiabi

 

NÕUNIKE KOGU alates 29.09.2016
Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja;
Karin Andre - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa keskkontori teenuste osakonna teenusejuht;
Madis Annus- Tallinna Linnavalitsuse esindaja, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peapetsialist;
Mare Tommingas - Teater Vanemuine esindaja, Teater Vanemuine balletijuht;
Linnar Looris- Rahvusooper Estonia esindaja, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht;
Triinu Upkin - MTÜ Eesti Balletiliit esindaja;
Dmitri Harchenko - koreograaf, pedagoog;
Raido Bergstein - MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu esindaja, MTÜ Eesti Tantsukunst ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse liige, Eesti Tantsuagentuuri juhataja;
Jaak Põldma - Dance Factory OÜ esindaja, Dance Factory OÜ koolitus- ja arendusjuht.